top of page

תקנון ותנאי שימוש kolhanoar.com
 

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לגולשי האתר.
להלן תנאי השימוש.
 1. קול הנוער - תאטרון לקידום נוער בסיכון ע״ש אתי הילסום ע״ר (להלן: "העמותה") הינה הבעלים והמפעילה של אתר קול הנוער (להלן: "האתר")
 2. תנאי שימוש אלה מיועדים לגולשים המשתמשים באתר וגלישה בו תחשב כהסכמה לתנאים.
 3. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יש לקרוא אותו גם כלשון נקבה.
 4. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להוסיף ולהסיר תכנים מהאתר לפי שיקול דעתה. 
 5. העמותה היא בעלת זכויות היוצרים באתר ובכל מידע שבו, לרבות עיצובו ותוכנו. אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, להציג בציבור או לפרסם את החומרים המוגנים בזכויות יוצרים באתר, או להשתמש בתוכן האתר ללא רשות העמותה, וזאת בכפוף לשימוש הוגן ודיני זכויות יוצרים. 
 6. אין להשתמש באתר ובשירותים כהגדרתם להלן לרעה. לדוגמה, אין לשבש את השירותים באתר, אין לנסות לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות המסופקות באתר. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. 
 7. המידע המובא באתר הוא מטעם ובאחריות החברה, ואין לראות בו משום ייעוץ משפטי או חיוב, או הנחיה לפעולה כלשהי. 
 8. העמותה עושה כל שביכולתה על מנת שהמידע באתר יהיה נכון ומדוייק, אולם אין בכך כדי להקים אחריות כלשהי של החברה למיהמנות, אמיתות, או דיוק התכנים, הנמסרים בחלקם על ידי צדדים שלישיים. כמו כן עושה העמותה כל שביכולתה על מנת למנוע פריצה ושיבוש של האתר, אולם אין בכך כדי להקים אחריות במקרה של פריצה/שיבוש/שימוש לרעה באתר על ידי צד שלישי. 
 9. האתר לרבות המידע, ותכני הגולשים, מוצעים לגולש כפי שהם, השימוש במידע ו/או בתכנים שבאתר הוא באחריות הגולש בלבד. 
 10. העמותה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או דרישה כלשהי מצד שלישי, שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין הסתמכות או כתוצאה משימוש במידע או בנתונים שבאתר, או כתוצאה ממנו.
 11. הגלישה באתר אינה כרוכה ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר מאפשרים לך לפנות אלינו למטרות שונות שיפורטו להלן, וכל פנייה עשויה להיות כרוכה ברישום ובמסירת פרטים ומידע אישי. יובהר, כי אינך חייב למסור את הפרטים והמידע האישי שלך. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי וככל שנמסרו פרטים, כאמור, החברה תשמור על פרטיותך על פי דין. 
 12. הגבלת גיל: תנאי לתרומה לעמותה באתר כי התורם הינו בן 18 שנים ומעלה.
 13. מדיניות ביטול: תורם אשר תרם לעמותה באמצעות האתר ראשי לפנות לעמותה באמצעות הפרטים בעמוד יצירת הקשר ולבקש לבטל את תרומתו.
 14. העמותה רשאית לפעול כנגד מי שיפר את תנאי השימוש ולפרוע ממנו את נזקיה. 
 15. הדין החל על תנאי השימוש הוא הדין הישראל. סמכות השיפוט המקומית הינה של בתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים. 
 16. בכל שאלה הנוגעת לתנאי השימוש ניתן לצור קשר עמנו באמצעות לשונית יצירת הקשר באתר. 
bottom of page